Застраховки

Застраховка, Застраховане, Застраховки, Застраховка Живот, Здравна Застраховка, Автомобилни Застраховки, Застраховки Гражданска Отговорност от QBI Group

Защо QBI Group?

„Ние не продаваме застраховки, а продаваме доверие…”

КЮ БИ АЙ ГРУП ЕООД е застрахователен брокер (с Удостоверение 207-ЗБ/ 25.01.2010 г.), залагащ на квалифициран персонал и стремящ се да предложи на клиентите си най-широк спектър от застрахователни услуги. Вследствие на 12 годишния ни опит в Българското застрахователно пространство наложихме като задължително условие в дейността ни професионалното консултиране на клиента с цел сключване на подходящите и най-изгодни застраховки в лицензирани застрахователни компании.

Ние се ангажираме да отговаряме на изискванията и да отстояваме правата на клиентите си за максималното покритие на застрахователния риск. Допълнително им спестяваме време и усилия, които те пренасочват за личните си дела и ангажименти, като предоставяме изчерпателна информация, запознаваме ги с възможните варианти и застрахователни продукти, така че да могат да направят окончателния избор по своя преценка.

Ние вярваме, че добрият застрахователен посредник трябва да е близо до своите клиенти като им предоставя възможност да избират най-добрите застрахователни продукти, предлагани от водещите застрахователни компании.

Основната цел на застрахователния посредник КЮ БИ АЙ ГРУП ЕООД е високо ниво на компетентност, професионализъм и етика, отговорност в работата и постоянна грижа за интересите на клиентите ни в съответствие с техните застрахователни нужди. Ние сме се посветили да доставяме качествени и професионални застрахователни услуги на нашите клиенти, за да спечелим тяхното доверие и уважение. Успехът и растежът ни произлизат от вашето доверие към нас и от създаването на високо мотивиран и обучен екип от специалисти и консултанти в областта на застрахователната дейност.

Нашият 12 годишен опит ни е убедил в едно – искреността прави нашите клиенти щастливи и затова те ни препоръчват на своите приятели, роднини и колеги.

  Начало

Застраховки

Основна част от нашата мисия като застрахователен брокер е да подбираме и предоставяме на своите клиенти най-добрите застраховки на водещите застрахователни компании. Tе от своя страна предлагат широка гама и много различни продукти (застраховки), не само като тарифи, но и като застрахователен размер, застрахователна премия, видове рискове и бонификация за лоялни клиенти, за комплексни застраховки и много др.

Продуктите, които предлагаме, се избират от нас внимателно след подробен анализ на застрахователния пазар, за да гарантират в най-висока степен сигурността и удобството на всеки клиент.

  Начало

Видове застраховки

АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Застраховка Гражданска отговорност на водачите на МПС
 • Застраховка “ЗЕЛЕНА КАРТА” – Гражданска отговорност за чужбина
 • Застраховка КАСКО
 • Застраховка КАСКО на МПС;
 • Застраховка КАСКО плавателни съдове;
 • Застраховка КАСКО самолети;
 • Застраховка КАСКО контейнери;
 • Застраховка КАСКО релсови превозни средства и селскостопански машини;
 • Застраховка КАСКО МПС – първи риск и злополука на водача и пътниците в МПС.

ЗЛОПОЛУКА

 • Застраховка злополука на водача и пътниците в МПС;
 • Застраховка за временно пребиваващи в чужбина;
 • Застраховка групова злополука;
 • индивидуална застраховка злополука;
 • Застраховка на гости на хотели;
 • Задължителна застраховка трудова злополука за работещите на рискови работни места;
 • Застраховка злополука на транспортни работници;
 • Задължителна застраховка на пътниците в средствата за обществен превоз (СОП).

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

КАРГО

 • абонаментна полица застраховка КАРГО внос/износ;
 • Застраховка КАРГО внос;
 • Застраховка КАРГО износ;
 • Застраховка вътрешно КАРГО;
 • Застраховка специ;
 • Застраховка панаири и изложби в България;
 • Застраховка панаири и изложби в чужбина;
 • Застраховка придружаващ багаж.

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Застраховка индустриален пожар;
 • Застраховка имущество на склад;
 • Застраховка домашно имущество;
 • Застраховка офис оборудване;
 • Застраховка търговски обекти;
 • Застраховка сграда;
 • Застраховка имущество в предприятия;
 • Застраховка имущество и отговорности;
 • Застраховка на всички рискове на предприемача;
 • Застраховка монтажна застраховка срещу всички рискове.

ОТГОВОРНОСТИ

 • Задължителна застраховка гражданска отговорност;
 • Застраховка – гражданска отговорност за чужбина (зелена карта на МПС);
 • Застраховка отговорност при управление на чуждо МПС;
 • Застраховка отговорност на превозвача по шосе ;
 • Застраховка отговорности самолети;
 • Застраховка отговорност кораборемонт;
 • Застраховка обща гражданска отговорност;
 • Застраховка обща гражданска отговорност и отговорност за изделие;
 • Застраховка гражданска отговорност на работници;
 • ЕКО застраховка;
 • Застраховка отговорност на нотариуси, лекари и предприемачи.

ФИНАНСОВИ ЗАСТРАХОВКИ

ЗАСТРАХОВКА НА ГАРАНЦИИ

 • Застраховка митнически бондове;
 • Застраховка еко гаранции.

ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ

 • Застраховка срещу лоши метеорологични условия;
 • Застраховка “Грешки и пропуски”;
 • Застраховка “Лизинг”.

ЗАСТРАХОВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ

 • Застраховка житни и варива;
 • Застраховка окопни;
 • Застраховка тютюн;
 • Застраховка зеленчуци (без домати) и цветя;
 • Застраховка трайни насаждения;
 • Застраховка едногодишни и многогодишни треви.

ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТНИ

 • двукопитни без свине;
 • Застраховка еднокопитни;
 • Застраховка свине;
 • Застраховка кучета;
 • Застраховка птици;
 • Застраховка риби и зарибителен материал – интензивно рибовъдство;
 • Застраховка дивеч и дивечовъдни стопанства;
 • Застраховка кошери с пчели;
 • Застраховка зайци – интензивно зайцевъдство.

  Начало

Често задавани въпроси

Какво е застраховката Гражданска Отговорност?

Това е задължителна застраховка за всички автомобили. Застраховката Гражданска Отговорност покрива всички видове щети (имуществени и неимуществени),които водача на застрахования автомобил причини в следствие на ПТП (Пътно Транспортно Произшествие) по негова вина на трети лица.

Какво покрива застраховката Гражданска Отговорност когато пострада застрахованият автомобил?

Застраховката Гражданска Отговорност е насочена към пострадалите, изплащат се обезщетения на само потърпевшите. Виновният няма право на обезщетение по тази застраховка или „Гражданската Отговорност” не покрива нищо ако застрахованото МПС пострада, този риск е покрит от друг вид застраховка „Каско на МПС”.

Каква е разликата между имуществени и неимуществени щети?

Най- общо казано имуществените щети са тези, когато са пострадали предмети, а неимуществените тези с пострадали хора.

Какво представлява Застраховката Зелена карта?

Това е застраховка като гражданската отговорност, но валидна за чужбина (страните членки на Бюро Зелена Карта).

Какво е застраховката „Каско на МПС”?

Това е доброволна астраховка, която се грижи за Вашия автомобил. Основните рискове, които се покриват при този вид застраховка са следните: Щети нанесени в следствие на ПТП, Щета на паркинг (с определен лимит на обезщетението), Злоумишлени действия на трети лица, Природни бедсвия, Пожар, Кражба и Грабеж на МПС и други в зависимост от Общите Условия на определената застрахователна компания. Автокаското може да бъде различни видове : пълно, частично или ограничено,в зависимост от вида на щетите,които клиентът иска да бъдат покривани .Най-важните изисквания към водача,за безпроблемно изплащане на обезщетение са: * Водачът да управлява МПС-то в трезво състояние /да няма наличие на алкохол в кръвта/ и да е правоспособен т.е. да има валидна шофъорска книжка * Автомобилът да е с валиден знак за ГТП (Годишен Технически Преглед).

Какво представлява застраховка „Имущество”?

Това е застраховка ,която застрахова всякакво имущество както на физически,така и на юридически лица (сгради от различни видове конструкции, домашно имущество, аудио видео техника и битова електроника, производствени машини и обурудване, стоки в търговски обекти, витрини и много други).Тази застраховка има голям брой от различни клаузи, които покриват различни видове щети. Клиентът може сам да избира кои рискове да му бъдат включени в изготвената полица. Такива клаузи за (пожар, природни бедствия, земетресение, кражба на застраховано имущество, грабеж, късо съединение, вандализъм и много други). Сключването на застраховка Имущество е сложен процес и е нужна консултация с експерт в областта на имущественото застраховане.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА по чл. 325 КЗ

„КЮ БИ АЙ ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Патриарх Максим” 57, е застрахователен брокер, вписан с удостоверение за регистрация на застрахователен брокер
№ 207-ЗБ/ 25.01.2010 г. към КФН в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за КФН.
ЗБ „КЮ БИ АЙ ГРУП“ ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или капитала на застраховател.
Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на ЗБ „КЮ БИ АЙ ГРУП“ ЕООД.
При наличие на претенции от потребител на застрахователни услуги може да бъде депозирана жалба в офиса на ЗБ КЮ БИ АЙ ГРУП ЕООД в гр. Варна, ул. Тролейна 48 или на имейл office@qbigroup.com, която се завежда с входящ номер в регистъра за входяща кореспонденция. Ще получите отговор в рамките на 5 работни дни, а в случай че има нужда от повече време за разрешаването й ще бъдете уведомен и ще се постараем в 14-дневен срок да Ви дадем пълен отговор. Ако поради сложността на жалбата Ви и този срок бъде недостатъчен, ще Ви информираме за статуса й до изтичане на 4 седмици от подаването й при нас.
Вие можете да подадете също така жалба до заместник председателя на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София ЦУ на КЗП, пл. Славейков 4А, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.ins@kzp.bg. Възникнали спорове ще се решават извънсъдебно чрез преговори и взаимни отстъпки.
ЗБ КЮ БИ АЙ ГРУП ЕООД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено от двете страни, за д аима силата на споразумение между тях.
Служителите на ЗБ „КЮ БИ АЙ ГРУП“ ЕООД са длъжни да пазят в тайна информацията, която им е станала известна във връзка с изпълнение на техните функции. Те не може да използват придобитата информация за лично облагодетелстване или за облагодетелстване на друго лице, както и за други цели, освен за изпълнение на техните функции.
ЗБ „КЮ БИ АЙ ГРУП“ ЕООД няма договорно задължение да извършва посредничество изключително за един или повече застрахователи и по искане на ползвателя на застрахователни услуги предоставя имената на всички застрахователи, за които може да извършва посредничество, както и условията, при които се сключва конкретния вид избрана застраховка.
Преди сключване на застрахователен договор ЗБ „КЮ БИ АЙ ГРУП“ ЕООД въз основа на информация предоставена от ползвателя на застрахователни услуги определя неговите изисквания и потребности, както и основанията си за дадените на ползвателя съвети относно конкретна застраховка.
ЗБ „КЮ БИ АЙ ГРУП“ ЕООД посредничи при сключването на застрахователен договор между ползвателя на застрахователни услуги и застрахователната компания, като договорът се сключва от името и за сметка на застрахования.
ЗБ „КЮ БИ АЙ ГРУП“ ЕООД работи срещу комисионно възнаграждение, уговорено и изплащано с всяка една застрахователна компания поотделно, като то е включено в застрахователната премия.
Приложим закон спрямо застрахователните договори:
А) Когато страните нямат право на избор (за задължителните застраховки в българското законодателство) – Кодекс за застраховането.
Б) Когато страните имат право на избор (доброволни застраховки) – приложимо право съгласно Общите условия на застрахователните компании е българското право. Искове във връзка със спорове между страните на застрахователен договор се предявяват пред компетентния български съд.

  Начало